با حکمی از سوی دکتر محمد سعیدی رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران، دبیرکل جدید این اتحادیه منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مانا با حکمی از سوی دکتر محمد سعیدی رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران "علی شریفی" به سمت دبیرکل جدید این اتحادیه منصوب شد.
بنا براین گزارش پیشتر کاپیتان حسن تیمورتاش سکانداراین سمت بود.
شایان ذکر است علی شریفی به مدت 6 سال مدیرعاملی موسسه رده بندی آسیا را برعهده داشته است.
به گزارش مانا در سال 1382 مجموعه ای از شرکت های دولتی، خصوصی و اشخاص حقیقی مالک کشتی مصمم شدند به منظور ساماندهی صنعت کشتیرانی و فعالیت در جهت حفظ منافع جمعی ، فردی و صنفی کشتی داران و همچنین انسجام در فعالیت های دریایی ، توسعه دریانوردی و صنایع وابسته ، ایجاد اشتغال زایی ، تقویت بخش خصوصی ، بسط فرهنگ دریایی و آموزش، اتحادیه مالکان کشتی ایران را تشکیل دهند.